Przetwarzanie danych wg RODO

Firma Jusky S.C. Jasikowski, Juszczak, 54-617 Wrocław ul. Nowohucka 1/2, przetwarza informacje tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Jusky S.C. Jasikowski, Juszczak, 54-617 Wrocław ul. Nowohucka 1/2 NIP: 894-31-34-853, REGON:381754152, Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Nowohucka 1/2, 54-617 Wrocław lub email: info@jusky.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Nowohucka 1/2, 54-617 Wrocław lub email: info@jusky.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, sprzedaż profesjonalnych narzędzi tnących dla przemysłu.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celach statystycznych jak również oferowanych produktów.
 6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
  nazwa firmy
  imię i nazwisko
  numer telefonu
  adres e-mail
  adres pocztowy
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przez Jusky przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

  • kontakt e-mailowy pod adresem: info@jusky.pl
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Nowohucka 1/2, 54-617 Wrocław.
 9. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane w wyniku spotkania biznesowego, kontaktu telefonicznego z naszym pracownikiem lub w wyniku kontaktu drogą elektroniczną przez e-mail.
 10. Jusky może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.